top of page

Национална агенция за приходите
(НАП)

Untitled_edited_edited.png

I. Заявления за използване на електронните услуги на НАП
II. Декларации
III. Подаване на годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ, за доходи от България
IV. Подаване на годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ, за доходи от чужбина
V. Подаване на годишни данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО
VI. Подаване на годишни данъчни декларации по чл. 92 от ЗКПО - без дейност
VII. Подаване на декларация 1
VIII. Подаване на декларация 3
IX. Подаване на декларация 6
X. Декларация/искане по §19и, ал.2/ал.4 от ПЗР на ЗЗО
XI. Уведомление по чл. 62, ал. 4 от КТ
XII. Уведомление по чл. 123, ал. 1 от КТ
XIII. Месечна справка-декларация
XIV. VIES декларации
XV. Приложение 6 към чл. 62 ал. 4 от КТ
XVI. Протокол-опис (Приложение № 9 към чл. 77, ал. 4)
XVII. Интрастат декларации
XVIII. Искане за издаване на документ
XIX. Директива 2003/48/ЕО за спестяванията - Предаване на данни от агент-платци - Дял I I, гл.16, р.VI от ДОПК
XX. Справка за здравно осигуряване
XXI. ДДС документи

Национален осигурителен институт
(НОИ)

Untitled_edited_edited.png

I. Подаване на болнични листове
II. Придружителни писма и описи за изплащане на парични обезщетения от ДОО
III. Декларация № 1 - "Данни за осигуреното лице"
IV. Декларация образец № 3 - "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет, от фонд "Безработица" и други"
V. Изчисляване на индивидуален коефициент за пенсия
VI. Изчисляване лихва на просрочие

Национален статистически институт
(НСИ)

Untitled_edited_edited.png

I. Подаване на годишни отчети
II. Годишен отчет на нефинансовите предприятия, съставящи баланс
III. Годишен отчет на предприятията, несъставящи баланс
IV. Годишен отчет на предприятията с нестопанска цел
V. Годишен отчет на специализираните инвестиционни предприятия
VI. Бюджетни предприятия - министерства, общини, агенции и други
VII. Формуляр "Основни краткосрочни показатели" - месечен
VIII. Въпросник за вписване в специализирания регистър на статистическите единици
IX. Отчет за наетите лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи за труд
X. Справка за делегираната от държавата дейност "Общинска администрация"

Агенция по вписванията
(АВ)

Untitled_edited_edited.png

I. Търговски регистър
II. Подаване на заявления по образец
III. Акт на съда по искова молба за оспорване на преобразуването
IV. Подаване на жалба срещу отказ
V. Съгласие на ликвидатор
VI. Искане за изправяне на грешка
VII. Искане за назначаване на вещо лице, общ проверител, контрольор
VIII. Удостоверения за актуално състояние, вписвания, обявявания, преписи
IX. Удостоверение за запазена фирма

Главна инспекция по труда
(ГИТ)

Untitled_edited_edited.png

Национална здравноосигурителна каса
(НЗОК)

Untitled_edited_edited.png

I. Преглед на досие от здравноосигурените лица
II. Подаване на отчети от ИМП

Агенция Митници
(АМ)

Untitled_edited_edited.png

I. Система за подаване на ЕАД за режим транзит по електронен път
II. Система за подаване на ЕАД за режим внос, митническо складиране и манифестиране
III. Система за подаване на ЕАД за режим износ и обобщени декларации за напускане
IV. ЕОРИ регистрация

Комисия по финансов надзор
(КФН)

Untitled_edited_edited.png

Комисия за защита на личните данни
(КЗЛД)

Untitled_edited_edited.png

Държавна агенция „Национална сигурност“
(ДАНС)

Untitled_edited_edited.png

Министерство на образованието и науката
(МОН)

Untitled_edited_edited.png

Министерство на вътрешните работи
(МВР)

Untitled_edited_edited.png

I. Тип "Служебна кореспонденция": Писмо; Доклад; Обзор; Бюлетин; Проект; План за действие; Докладна записка; Служебна бележка; Становище; Наредба; Правилник; Инструкция; Споразумение; Договор; Анекси към договори;
II. По Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите: Жалба; Молба; Сигнал; Предложение; Писма по подавани жалби и молби
III. Документи подавани по реда на Закона за достъп до обществена информация

Министерство на отбраната
(МО)

Untitled_edited_edited.png

Министерство на земеделието и храните
(МЗХ)

Untitled_edited_edited.png

Министерство на транспорта и информационните технологии
(МТИТС)

Untitled_edited_edited.png

Държавна агенция
"Електронно управление"

Untitled_edited_edited.png

****Електронен портал на българското правителство

Министерство на финансите
(МФ)

Untitled_edited_edited.png

I. СЕВОП: Софтуер за електронно възлагане на обществени поръчки

Българска търговско промишлена палата
(БТПП)

Untitled_edited_edited.png

Министерство на околната среда и водите
(МОСВ)

Untitled_edited_edited.png

I. Документи по Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица
II. Уведомление за инвестиционно намерение
III. Разрешение за посещение на резерват
IV. Декларация при внос на опасни химични вещества и/или препарати
V. Документи по Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите
VI. Подаване на заявление по реда на Закона за достъп до обществена информация

Министерство на икономиката и енергетиката
(МИЕ)

Untitled_edited_edited.png

Untitled_edited_edited.png

bottom of page